Nieuws over fusie NGK en GKv

Geplaatst op: 17 januari 2022

Het werk van de Landelijke Vergadering/Generale Synode zit erop!

Ruim twee jaar duurden de afgelopen Generale Synode van de GKv en de Landelijke Vergadering van de NGK, die voor een groot deel gezamenlijk en in grote eensgezindheid plaatsvonden. In dit artikel leest u een kort overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op weg naar een nieuw kerkverband.

Lees dit artikel als pdf op gkv.nl

Spijtbetuiging
Nadat beide vergaderingen in november 2019 geopend waren, vond de eerste gezamenlijke zitting plaats in maart 2020. Tijdens die vergadering betuigde de synode van de GKv spijt over de besluiten van de synode van 1967, de aanleiding voor de scheuring tussen GKv en de latere NGK. Voor alle aanwezigen en betrokkenen was deze spijtbetuiging een emotionele gebeurtenis.
Tussen maart 2020 en februari 2021 kon er vanwege coronamaatregelen niet of nauwelijks fysiek vergaderd worden. Online is er toen wel veel werk verzet. Voor de bespreking van de concept-kerkorde was digitaal vergaderen geen optie. Daarom kon daar in september 2021 pas een begin mee worden gemaakt. Recent zijn deze besprekingen afgerond.

‘Nederlandse Gereformeerde Kerken’
De uitvoerige besprekingen van de kerkorde richtten zich op thema’s als kinderen aan het avondmaal, het schrijven van een eigentijds getuigenis van de kerk, het werk en de bevoegdheden van ambtsdragers, vormen van kerklidmaatschap en toezicht op gemeenteleden. Ook is de naam van het nieuw te vormen kerkgenootschap gekozen (“Nederlandse Gereformeerde Kerken”) en de regio-indeling van de nieuwe kerk vastgesteld. Er komen 28 regio’s, met doorgaans tien tot vijftien kerken per regio.
Na zeven vergaderdagen over de kerkorde was er een dankbaar slotakkoord: de nieuwe tekst wordt unaniem aangenomen. Dat gaf reden tot grote dankbaarheid, allereerst richting de Heer van de kerk.

Nieuw traject
De regiovergaderingen/classes kunnen tot 1 juni 2022 wijzigingsvoorstellen indienen. Voor plaatselijke kerken geldt dat ze alleen via de classis of regio waartoe ze behoren met wijzigingsvoorstellen kunnen komen. Tijdens de lv/gs van Zoetermeer, die D.V. in november 2022 geopend zal worden, komt de concept-kerkorde opnieuw op de agenda, om na een nieuwe besprekingsronde definitief vastgesteld te worden als kerkorde van de Nederlandse Gereformeerde Kerken.

De streefdatum voor de fusie van beide kerkgenootschappen is 1 maart 2023.

Nuttige links

Alle besluiten en verslagen van de Landelijke Vergadering en Generale Synode, zowel afzonderlijk als gezamenlijk, zijn te vinden op www.lv-gs2020.nl.

De Regiegroep Hereniging geeft sturing aan het proces van samengaan. Kijk op www.onderwegnaar1kerk.nl. Daar staan onder andere handreikingen voor plaatselijke gemeenten.

De concept-kerkorde en bijbehorende documenten: www.onderwegnaar1kerk.nl/kerkorde/

De brief die begin december aan regio’s, classes en kerkenraden is gestuurd: www.onderwegnaar1kerk.nl/brief-vervolgtraject-concept-kerkorde/